RACHUNEK SUMIENIA

      Możliwość komentowania RACHUNEK SUMIENIA została wyłączona

Grzechem wobec Boga jest:

 • traktować Boga i religię jako sprawy drugorzędne
 • nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie
 • branie czynnego albo biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych
 • ośmieszać lub profanować miejsca, emblematy, rzeczy, gesty religijne
 • nie modlić się codziennie i systematycznie, nie znajdować czasu na modlitwę
 • nie uważać niedzieli za „Dzień Pański”, nie uczestniczyć we Mszy św., wykonywać niekonieczne prace
 • bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa, lekceważąco mówić o sprawach religijnych
 • zapierać się wiary w Boga słowem, pismem lub czynem

Grzechem wobec bliźniego jest:

 • przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich
 • nosić w sercu gniew i nienawiść
 • znieważać ludzi przekleństwami, gestami, czynami
 • szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia, oszczerstwa, oskarżenia, donosy

Grzechem w miłości małżeńskiej jest:

 • zaniedbywać na codzień wobec współmałżonka oznak miłości, delikatności, kultury
 • zakłócać ład i spokój pożycia małżeńskiego nadużywaniem alkoholu
 • w rozmowach podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju
 • poświęcać rodzinę dla innych zajęć,
 • trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne rzeczy, alkohol
 • zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestnictwo we Mszy św, w
 • źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych
 • nawiązywać stosunki pozamałżeńskie
 • nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego

Grzechem w miłości rodziców względem dzieci jest:

 • nie strać się o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka
 • nie troszczyć się o religijne i moralne wychowanie
 • nie dawać im dobrego przykładu
 • urządzać w domu rodzinnym awantury, libacje alkoholowe
 • pozwalać na picie alkoholu nieletnim dzieciom, na palenie tytoniu
 • zezwalać na oglądanie programów telewizyjnych bez ich selekcji
 • dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka
 • nie modlić się za swoje dzieci

Grzechem wobec Kościoła jest:

 • utożsamić Kościół z duchowieństwem
 • opuszczać w niedziele i święta Msze św.
 • zachowywać się biernie i z roztargnieniem w czasie Mszy św.
 • nie brać czynnego udziału w dialogach i śpiewach podczas Mszy św.
 • potępiać lub krytykować inne formy pobożności
 • prowadzić krytykę hierarchii; duchowieństwa; zakonów
 • unikać w prywatnych i towarzyskich rozmowach spraw i problemów religijnych lub Kościoła, uważać to za rzecz wstydliwą
 • nie znajdować czasu na  modlitwę, na  rozmowę o tematyce religii
 • uchylać się od świadczeń materialnych /na utrzymanie świątyni, akcję misyjną, charytatywną/